Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu

Vốn Điều lệ, Vốn chủ sở hữu và Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối

Vốn điều lệ được hiểu là Vốn góp gốc ban đầu của chủ sở hữu. Trên Báo cáo tài chính còn được gọi là Vốn cổ phần

Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối là Lãi Kinh doanh nhưng chưa chia và Vốn chủ sở hữu là tất cả Vốn thuộc về cổ đông với cấu thành chính là từ Vốn Điều lệ và Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối.

Cấu thành nói chung chính của Vốn chủ sở hữu sẽ là Vốn Điều lệ và Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối. Và Vốn chủ sở hữu mới là thực lực thực sự của Doanh nghiệp và Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối chính là thành tố quan trọng bậc nhất giúp Vốn chủ sở hữu tăng.

=> Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối sẽ làm Vốn điều lệ không đổi và Vốn chủ sở hữu Tăng.

Cổ tức Tiền mặt – Vốn Điều lệ không đổi và Vốn chủ sở hữu Giảm

Trả Cổ tức bằng Tiền mặt bản chất chính là Rút tiền ra trên cơ sở Lãi kiếm được của Công ty. Và việc Trả Cổ tức Tiền mặt này sẽ đánh vào Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối .Và vì bản thân Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối là 1 cấu thành quan trọng của Vốn chủ sở hữu nên Giá trị của Vốn chủ sở hữu đã giảm 1 lượng đúng bằng  Cổ tức Tiền mặt

bên cạnh việc mang lại Lợi ích cho cổ đông bằng việc Trả cổ tức tiền mặt cho họ, rồi Chứng minh năng lực Tài chính là Công ty vẫn … “có tiền” thì Cổ tức Tiền mặt vẫn gây ra 1 ảnh hưởng tiêu cực, làm giảm Vốn chủ của Công ty, về cơ bản sẽ làm chậm quá trình Tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

=> Cổ tức Tiền mặt sẽ làm Vốn điều lệ không đổi và Vốn chủ sở hữu Giảm.

 

Cổ tức Cổ phiếu / Cổ phiếu thưởng – Vốn Điều lệ Tăng và Vốn chủ sở hữu không đổi

Cổ tức Cổ phiếu (Nếu toàn bộ nguồn gốc Tăng là từ Lợi nhuận) hoặc Cổ phiếu thưởng (Hay còn gọi là Phát hành Cổ phiếu để tăng vốn từ Nguồn vốn chủ sở hữu) (Nếu toàn bộ nguồn gốc Tăng không đến 100% từ Lợi nhuận).

bản chất đây chỉ là điều chuyển nội bộ trong Vốn chủ sở hữu và đơn giản Cổ phiếu thưởng chính là gạt từ Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối sang Vốn Điều lệ.

=> Cổ tức Cổ phiếu / Cổ phiếu thưởng sẽ làm Vốn điều lệ Tăng và Vốn chủ sở hữu không đổi.

Quyền mua và Thặng dư Vốn cổ phần – Vốn Điều lệ Tăng và Vốn chủ sở hữu Tăng

Bản chất của Quyền mua chính là việc các cổ đông hiện tại cùng nộp thêm tiền để tăng vốn của Công ty. Quyền mua này đôi khi còn được gọi là Quyền mua Phát hành thêm hay Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cổ đông hiện hữu.

 

Phát hành Riêng lẻ – Vốn điều lệ tăng và Vốn chủ sở hữu tăng

 

Phát hành Cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ nhân viên (ESOP) – Vốn điều lệ tăng và Vốn chủ sở hữu tăng / không đổi

 

Mua/ Bán Cổ phiếu Quỹ – Vốn điều lệ không đổi và Vốn chủ sở hữu Giảm/ Tăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *