Tỷ lệ Free-Float và Vốn hóa Thị trường điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float

Tỷ lệ Free-Float hay Tỷ lệ Cổ phiếu Tự do chuyển nhượng là gì?

– Khái niệm: Tỷ lệ Free-Float (f) hay Tỷ lệ Cổ phiếu Tự do chuyển nhượng được hiểu đơn giản là Tỷ lệ Số lượng cổ phiếu được thực sự tự do chuyển nhượng mà không chịu bất kỳ sự ràng buộc hay công bố thông tin Mua bán nào. Tỷ lệ này được tính trên Tổng số lượng tự do chuyển nhượng trên Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành. Ta có công thức:

Số lượng Cổ phiếu Không tự do Chuyển nhượng là các cổ phiếu thuộc các Trường hợp sau:

+ Cổ phiếu của các đối tượng đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng .

* Cổ đông sáng lập: sau 3 năm thành lập mới được phép chuyển nhượng cho cổ đông khác.

* Phát hành Riêng lẻ (Phát hành cho dưới 100 Nhà đầu tư): tùy vào Thỏa thuận nhưng ít nhất 1 năm hạn chế chuyển nhượng

* Phát hành Cổ phiếu Ưu đãi cho Cán bộ nhân viên: tùy vào Thỏa thuận.
* Cổ phiếu của Doanh nghiệp FDI chuyển sang Công ty Cổ phần để Niêm yết Chứng khoán: cam kết nắm giữ ít nhất 30% trong 10 năm kể từ ngày chuyển đổi.
* Các trường khác theo quy định.

+ Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan: Cổ đông Nội bộ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Người liên quan là: Bố, Mẹ, Vợ, Chồng, Con, Anh Chị Em ruột, các Công ty có sở hữu liên quan của các Cổ đông Nội bộ ở trên. Các cổ đông này khi Mua bán Cổ phiếu của Công ty mình đều phải Đăng ký trước khi Mua Bán và Báo cáo Kết quả sau khi Mua bán xong.

+ Cổ phiếu thuộc sở hữu của Cổ đông Chiến lược.

+ Cổ phiếu thuộc sở hữu của Cổ đông Nhà nước.

+ Cổ phiếu thuộc sở hữu của Cổ đông Lớn (Trừ Công ty Quản lý Quỹ, Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm, Quỹ Đầu tư, Quỹ ETF và Doanh nghiệp Đầu tư có tính chất Tự doanh).

+ Cổ phiếu thuộc sở hữu chéo trực tiếp giữa các Công ty trong cùng Chỉ số (Ví dụ như VIC và VRE).

– Tổng kết và Ý nghĩa: chốt lại Tỷ lệ Free-Float chính là chính là Tỷ lệ số cổ phiếu đang thực sự tự do chuyển nhượng (Không bị Hạn chế, không phải báo cáo trước khi Mua Bán hay Kết quả khi Mua Bán xong) trên Tổng số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành. Hay gọi nôm na như tỷ lệ cổ phiếu trôi nổi đang có thực sự là bao nhiêu. Từ đây sẽ dẫn đến ứng dụng rất quan trọng là Vốn hóa Thị trường nhưng có điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float và chỉ số mới được dựa trên cách tính Vốn hóa Thị trường điều chỉnh này sẽ “chính xác” hơn để phản ánh mức độ ảnh hưởng của từng Cổ phiếu trong Chỉ số Index (Cổ phiếu trôi nổi ít thì cũng sẽ bị ảnh hưởng ít đi cho đúng hơn).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *