Sàn đại chúng chưa niêm yết là gì? Cách quản lý thị trường OTC qua SĐCCNY

Phương án sử dụng sàn giao dịch UPCOM để quản lý thị trường OTC chưa mang lại hiểu quả cao, là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Sàn ĐCCNY (Đại chúng Chưa niêm yết) thêm một cách quản lý đối với Thị trường OTC:
Theo đó vào tháng 1/2013 thì Ủy ban Chứng khoán đã ban hành Quyết định trong đó bản chất của nó là sự thông báo chính thức sự ra đời của sàn ĐCCNY với hiệu lực bắt đầu là từ 1/3/2013. Lúc này mọi cổ phiếu chưa niêm yết HOSE HNX, chưa đăng ký giao dịch trên UPCoM không được phép chuyển nhượng tự do, mọi sự chuyển nhượng đều phải qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) với đại lý chuyển nhượng là các Công ty Chứng khoán thành viên.
Như vậy, sự kỳ vọng các công ty niêm yết tự giác lên sàn UPCoM để dễ quản lý đã không đạt được,  thì Ủy ban lại ra văn bản mọi sự chuyển nhượng không qua VSD (Sàn ĐCCNY) là vi phạm pháp luật. Một kiểu văn bản ban hành mang nặng tính hành chính thường thấy ở Việt Nam. Tuy nhiên trong trường hợp này đã mang lại hiệu quả rất cao và kết quả thì ngay lập tức.
Như vậy về mặt pháp lý ngoài 3 sàn đang được quản lý là HOSE, HNX, UPCoM thì lúc này có thêm 1 sàn được quản lý tiếp là ĐCCNY, bên cạnh sàn cuối OTC vốn rất khó bị quản lý thì giờ đã bị thu hẹp đáng kể phạm vi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *