Các khái niệm và thuật ngữ về Chứng khoán

1. Thị trường Chứng khoán sơ cấp và Thị trường Chứng khoán thứ cấp

2. Ngày giao dịch, Ngày Thanh toán, Ngày T và Ngày T+2 trong chứng khoán

3. Công ty Đại chúng và Công ty Đại chúng Quy mô lớn

4. Chứng khoán chưa Lưu ký và Chứng khoán đã Lưu ký

5. Sàn Đại chúng Chưa Niêm yết (ĐCCNY) và sự thu hẹp sàn OTC

6. Giá Tham chiếu và Cách tính

7. Mệnh giá Chứng khoán, Cổ phiếu Quỹ và Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành

8. Cổ phiếu Quỹ là gì? Khái niệm, Bản chất và Mục đích

9. Vốn hóa Thị trường và Cổ phiếu Blue-Chip, Penny, MidCap

10. Vốn điều lệ và Vốn chủ sở hữu

11. Tỷ lệ Free-Float và Vốn hóa Thị trường điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float

12. Thanh khoản Chứng khoán và Tỷ suất Vòng quay Chứng khoán

13. Ứng trước Tiền bán Chứng khoán và Cách tính Phí

14. Ngày Giao dịch Không hưởng Quyền là gì? Tra cứu Lịch Ngày này Ở đâu?

16. Cổ phiếu bị Cảnh báo, Cổ phiếu bị Kiểm soát, Cổ phiếu bị Tạm ngừng giao dịch là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *