Cách Khớp lệnh- Phiên khớp lệnh Định kỳ

Khớp lệnh trong thị trường chứng khoán là việc thực hiện xong thoả thuận giữa bên mua và bên bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Lệnh của các nhà đầu tư được ghép với nhau để giao dịch theo mức giá phù hợp với nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Có 2 loại khớp lệnh là khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục

 

Nguyên tắc khớp lệnh 

  • Ưu tiên về giá :
  • Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước
  • Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước
  •  Ưu tiên về thời gian
  • Trường hợp các lệnh có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước

 

Khớp lệnh định kỳ  là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, để tìm ra mức giá mà tại đó . Khối lượng giao dịch là lớn nhất. Khớp lệnh định kỳ thường được các sở giao dịch chứng khoán sử dụng để xác định giá mở cửa và đóng cửa.

 

Khớp lệnh liên tục  là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *